Voorstellen vernieuwing Leuven+

Dit is een spinsel dat zich vooral richt tot de vrienden van de Leuvense gidsenbond. Maar ook hen moet ik teleurstellen want de voorstellen zelf zullen ze op een andere plaats moeten lezen. Ik zal me hier beperken tot een opsomming van de programmapuntjes en een kort woordje uitleg. Voor een uitgebreidere bespreking verwijs ik naar het discussieforum op onze website.

Waarom gebruik ik dan toch deze spinsels om dit onderwerp te lanceren? Ik heb daar enkele goede redenen voor.

Ten eerste weet ik dat een deel van mijn vrienden van de Leuvense gidsenbond deze blog kennen en volgen. Ik hoop hen zo naar het forum te verwijzen en hen op deze manier dit kanaal te leren gebruiken. Dit is een communicatiekanaal specifiek bedoeld voor de gidsen. Daar kunnen ze de discussie ten gronde voeren. Daartoe nodig ik hen allen uit. Ze vinden dit forum op onze website onder “Leden” en in de forums vinden jullie mijn programma onder “Over de Gidsenbond”. Op deze manier leren ze tegelijkertijd mijn ideeën en het forum kennen.

Ten tweede, mijn activiteiten voor de gidsenbond zijn een essentieel onderdeel van mezelf. Als ik pretendeer jullie te tonen wie ik ben, moet ik ook iets zeggen over de gidsenbond. Wie me goed kent, zal zelfs in deze korte versie de rode draad in mijn leven herkennen: informatie. Dit duidelijk maken is een bijkomende reden om dit via deze weg te doen.

En dan volgt hier mijn tienpuntenprogramma.

  1. (Meer gratis) stadswandelingen

Dit was de research-&-development-afdeling van onze gidsenbond. Die zijn we kwijt en die moeten we terugwinnen.

  1. Opnieuw een tijdschrift

Ik wil niet terug naar de oude LGB-krant maar ik wil wel een nieuw – digitaal – tijdschrift voor zowel gidsen als geïnteresseerden.

  1. Meer bijscholing

Bijscholing is volgens mij de essentie van een gidsenvereniging.

  1. Een open vriendenkring

Ik wil dat wij contact zoeken met geïnteresseerde mensen buiten de gidsen en met bevriende verenigingen.

  1. Een divers aanbod

Wij kunnen veel meer geven dan alleen maar gidsbeurten van twee uren. Wij moeten durven andere vormen van wandelingen en andere activiteiten aanbieden.

  1. Weg met de alleskunner

1 gids kan niet alle onderwerpen gidsen en een thematische wandeling moet over het thema gaan een mag geen algemene wandeling worden met een thematische sausje.

  1. De digitale bibliotheek

De digitale bibliotheek is er al maar wordt veel te weinig gebruikt.

  1. Het digitaal forum

Het digitaal forum is er ook al maar wordt helemaal niet gebruikt.

  1. Gedocumenteerde wandelingen

We moeten ernaar streven dat van elke wandeling in ons aanbod een gedocumenteerde tekst (draaiboek) beschikbaar is voor de gidsen.

  1. Informatie delen

Dit is de rode draad van heel mijn programma: informatie delen moet de regel worden, informatie afschermen de uitzondering.

Gidsen vinden meer informatie in het forum op de website. Ik nodig hen uit daar met mij de discussie aan te gaan.

VAPH: een nieuwe episode

Terwijl minister Jo Vandeurzen mooie sier maakt op de voorstelling van het sprookje rond Parkinson, zorgt het VAPH ervoor dat Parkinsonpatiënten extra op kosten worden gejaagd. Alleen al het feit dat men nog steeds spreekt over handicap bewijst dat deze instelling hopeloos verouderd is. De dames en heren van dit agentschap hebben blijkbaar nog steeds niet begrepen dat men tegenwoordig niet meer spreekt over handicap maar over mensen met een (functie)beperking. Maar dat is bijzaak. Hoofdzaak is het feit dat een provinciale evaluatiecommissie na zes maanden komt met een negatief antwoord zonder degelijke motivatie. Ik verklaar me nader.

Ten eerste heb ik inderdaad ongeveer een half jaar moeten wachten op dit negatieve antwoord. De dames en heren hebben blijkbaar zes maanden nodig om te komen tot een nietszeggend antwoord want van een degelijke motivatie is helemaal geen sprake.

Dat is mijn tweede belangrijke bezwaar: dit is een nietszeggend antwoord zonder enige vorm van motivatie. Of noemen de dames en heren het herhalen van een procedure een motivatie?

Ik heb ook serieuze bedenkingen bij het woord experts als het gaat over de dames en heren van de evaluatiecommissie. Ik kan me niet voorstellen dat daar één expert bij is die op de hoogte is van de problematiek van de ziekte van Parkinson. Ik ga er dan ook vanuit dat mijn dossier beoordeeld is zonder aanwezigheid van een expert ter zake. Want elke specialist die op de hoogte is van de ziekte, weet dat de ziekte van Parkinson wel degelijk zorgt voor functiebeperkingen.

Tenslotte stel ik vast dat de betrokken patiënten helemaal niet worden aangemoedigd op te komen voor hun rechten. Integendeel, er worden extra barrières opgeworpen als men niet akkoord is met deze beslissing, want ten eerste moet men antwoorden via een aangetekende brief en ten tweede is men verplicht een motivatie te schrijven. Of verwachten de dames en heren van de commissie dat iedereen mondig genoeg is om te reageren op hun nietszeggende onzin?

Laat me nu even ingaan op hun zogezegde “motivatie”. Ik citeer: “de problemen die u ervaart zijn niet van die aard dat we kunnen spreken over een handicap zoals van toepassing binnen het VAPH. “En dan volgt een definitie en ik citeer weer.: “Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren”. En dan volgt nog de laconieke uitspraak: “de vragen zijn voorbarig gesteld.”

Vinden de dames en heren van het VAPH misschien dat bij voorbeeld het noodgedwongen stoppen met werken geen participatieprobleem is, of is dat misschien niet langdurig of belangrijk genoeg? Als het gaat over functiestoornissen volstaat het advies van een echte expert die hoogte is van de ziekte van Parkinson om te bevestigen dat deze ziekte echt wel functiebeperkingen veroorzaakt. Als men tenslotte spreekt over voorbarig gestelde vragen, betekent dat dan dat je al in een rolstoel moet zitten of bedlegerig moet zijn om te kunnen spreken van een functiebeperking.

Ik wil er de dames en heren van de provinciale evaluatiecommissie ook op wijzen dat hun negatief antwoord repercussies heeft die verder gaan dan het uitblijven van de gevraagde ondersteuning. Zo zie ik ook een gratis abonnement op het openbaar vervoer aan mijn neus voorbij gaan en dat is voor mij helemaal geen luxe. Ik ga elke week tweemaal naar een kinesitherapeut met de Lijn. Vinden de dames en heren dit misschien niet nodig? Of gaan ze mijn vervoerkosten terugbetalen?

Ik kan dit spinsel maar op één manier besluiten: Koning Lucas, ik zet mijn strijd tegen de olifanten van de medische administratie verder.