Communicatie en/of informatie

De aanleiding voor dit spinsel is nog maar eens een van de gesprekken die ik had met Karin, de “beleidsmedewerkster” van het Dijlehof. Bij het begin van het gesprek vroeg ze eens waar ik me in mijn professionele bestaan mee bezighield. Daarop antwoordde ik dat ik me vooral met informatie bezighield. Daarop was weer haar reactie dat zij zich ook met communicatie bezighoudt. Nu is natuurlijk de vraag: communicatie en informatie, is dat hetzelfde? Ik wil daar direct een tweede vraag bij laten aansluiten: hoe zit dat met communicatie en informatie in het Dijlehof?

Maar laten we beginnen met het duidelijk definiëren van de begrippen waarover we het gaan hebben. Wikipedia definieert communicatie als “een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitrusten door op elkaars signalen te reageren.” Wikipedia gaat ervan uit dat communicatie in principe bidirectioneel is. Als er sprake is van een richting, wordt er – nog altijd volgens Wikipedia – eerder gesproken van “informeren”.

Informatie betekent nog steeds volgens Wikipedia “alles wat kennis vermeerdert en zo onwetendheid, onzekerheid of om bepaaldheid vermindert.” Deze, volgens mij, zeer veelzeggende definitie heeft enkele belangrijke consequenties. Zo is “slechte informatie “in feite een contradictio in terminis want deze “slechte informatie” vermeerdert onzekerheid en vermindert kennis. Dit is dus geen informatie. Communicatie is dus pas informatie als het kennis doet toenemen en het begrip “informeren” zoals Wikipedia het definieert wordt zo een dubbelzinnig begrip: informeren wordt informatie alleen als de kennis toeneemt.

Het is niet moeilijk voorbeelden te vinden waarbij communicatie geen informatie inhoudt. Dat hoeft daarom niet altijd negatief te zijn. Zo heeft communicatie ongetwijfeld ook een sociale functie los van het informatieve. Ook muziek beluisteren kan men in feite beschouwen als een vorm van communicatie (eventueel als een vorm van “informeren”). Misleidende communicatie, zoals daar zijn propaganda, reclame en marketingcommunicatie, bevatten geenszins informatie. Wie zich daarmee bezighoudt, beschouw ik geenszins als collega.

Ik denk dat hiermee de eerste vraag is opgelost, maar hoe zit het nu met de informatie en communicatie in het Dijlehof?

Er wordt hier misschien wel genoeg gecommuniceerd maar er wordt mijns inziens veel te weinig geïnformeerd. Veel communicatie vermeerdert amper de kennis en 1:00 uur nauwelijks informatie te noemen. Enkele voorbeelden om dit te illustreren.

  • De verslagen van de bewonersraden worden nauwelijks gelezen.
  • Veel bewoners kennen de verantwoordelijkheden van mensen zoals Karin (klachten en dergelijke) niet.
  • Bewoners met de ziekte van Parkinson, of familieleden van deze bewoners kennen de Parkinsonverpleegster, Sophie en de Parkinsonkinesitherapeute, Veerle niet.
  • Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid rond de namen van de verschillende entiteiten van het Dijlehof: woonzorgcentrum, Centrum voor dagverzorging, Hoogdijle, Neerdijle, Lessius … niet

Hoe komt dit?

Ik denk in de eerste plaats aan een verkeerde inschatting van het doelpubliek. Veel bewoners lezen de berichten ad valvas niet en heel veel bewoners hebben geen internet. In een aantal gevallen zit er duidelijk interne ruis op de communicatie en worden verkeerd begrepen boodschappen doorgegeven. Volgens mij in het tenslotte ook sprake van een vorm van informatie-overload waarbij belangrijke informatie wordt ondergesneeuwd door een overdosis aan positieve berichtgeving, of hoe teveel positieve informatie ook averechts kan werken.

De oplossing van dit probleem is gemakkelijker uit te leggen dan uit te voeren. Er is hier nood aan bijkomend informatiemanagement waarbij in de eerste plaats moet geluisterd worden naar de echte informatienoden van de bewoners. Eens men die kent, kan men op zoek gaan naar specifieke informatiekanalen die de informatie naar de ontvangers brengen. Ik zou hier durven pleiten voor een meer sporen beleid waarbij verschillende kanalen naast elkaar worden gebruikt zodat iedereen toch een kanaal vindt dat voor hem aangepast is.

Dit is misschien geen goed-nieuws-show maar beter slecht nieuws met informatie dan goed nieuws zonder informatie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s